Установки ионообменные AWT

В раз­де­ле пред­став­ле­ны ав­то­ма­ти­че­ские ионо­об­мен­ные уста­нов­ки се­рии AWT с управ­ля­ю­щей ав­то­ма­ти­кой Clack и Runxin. По же­ла­нию за­каз­чи­ка име­ет­ся воз­мож­ность ком­плек­та­ции обо­ру­до­ва­ния кла­па­на­ми дру­гих ма­рок, без по­те­ри про­из­во­ди­тель­но­сти и на­деж­но­сти обо­ру­до­ва­ния. Сто­и­мость пред­став­ле­на без уче­та ионо­об­мен­ной смо­лы. Га­ран­тия на все уста­нов­ки се­рии – 12 ме­ся­цев!
Артикул: 0817/F117Q3
Цена: 15 023 руб.
Артикул: 0817/F64B
Цена: 9 637 руб.
Артикул: 0817/F64B/CAB/S
Цена: 13 251 руб.
Артикул: 0817/F65B1/CAB/S
Цена: 20 692 руб.
Артикул: 0817/F69A3
Цена: 17 645 руб.
Артикул: 0817/F69A3/CAB/S
Цена: 21 188 руб.
Артикул: 0817/F69P3
Цена: 16 157 руб.
Артикул: 0817/F69P3/CAB/S
Цена: 19 771 руб.
Артикул: 0817/S3T/CAB/S
Цена: 33 234 руб.
Артикул: 0817/S5E
Цена: 37 061 руб.
Артикул: 0817/S5E/CAB/S
Цена: 40 675 руб.
Артикул: 0817/S5E/RUS
Цена: 42 872 руб.
Артикул: 0835/F116Q3
Цена: 17 857 руб.
Артикул: 0835/F63C3
Цена: 20 692 руб.
Артикул: 0835/F69A3
Цена: 18 920 руб.
Артикул: 0844/F116Q3
Цена: 17 999 руб.
Артикул: 0844/F117Q3
Цена: 16 440 руб.
Артикул: 0844/F63P3
Цена: 18 779 руб.
Артикул: 0844/F63C3
Цена: 21 046 руб.
Артикул: 0844/F64B
Цена: 11 055 руб.
Артикул: 0844/F65B1
Цена: 18 566 руб.
Артикул: 0844/F65B3
Цена: 19 062 руб.
Артикул: 0844/F69A3
Цена: 19 062 руб.
Артикул: 0844/F69P3
Цена: 17 645 руб.
Артикул: 0844/S3T
Цена: 30 967 руб.
Артикул: 0844/S5E
Цена: 38 691 руб.
Артикул: 0844/S5E/RUS
Цена: 43 935 руб.
Артикул: 0844/S5T
Цена: 36 778 руб.
Артикул: 1035/F116Q3
Цена: 18 282 руб.
Артикул: 1035/F63C3
Цена: 21 330 руб.
Артикул: 1035/F63C3/CAB/L
Цена: 26 644 руб.
Артикул: 1035/F64B
Цена: 11 338 руб.
Артикул: 1035/F64B/CAB/L
Цена: 16 865 руб.
Артикул: 1035/F65B1
Цена: 18 920 руб.
Артикул: 1035/F65B1/CAB/L
Цена: 24 022 руб.
Артикул: 1035/F69A3
Цена: 19 345 руб.
Артикул: 1035/F69A3/CAB/L
Цена: 24 802 руб.
Артикул: 1035/F69P3
Цена: 17 928 руб.
Артикул: 1035/F69P3/CAB/L
Цена: 23 243 руб.
Артикул: 1035/S3T
Цена: 30 967 руб.
Артикул: 1035/S3T/CAB/L
Цена: 36 778 руб.
Артикул: 1035/S5E
Цена: 38 691 руб.
Артикул: 1035/S5E/CAB/L
Цена: 44 218 руб.
Артикул: 1035/S5E/RUS
Цена: 44 289 руб.
Артикул: 1044/F116Q3
Цена: 18 566 руб.
Артикул: 1044/F117Q3
Цена: 17 078 руб.
Артикул: 1044/F63C3
Цена: 21 471 руб.
Артикул: 1044/F64B
Цена: 11 551 руб.
Артикул: 1044/F69A1
Цена: 19 062 руб.
Артикул: 1044/F69A3
Цена: 19 629 руб.
Артикул: 1044/F69P3
Цена: 18 141 руб.
Артикул: 1044/S3T
Цена: 31 392 руб.
Артикул: 1044/S5E
Цена: 38 691 руб.
Артикул: 1044/S5E/RUS
Цена: 44 502 руб.
Артикул: 1044/S5T
Цена: 36 990 руб.
Артикул: 1054/F116Q3
Цена: 19 275 руб.
Артикул: 1054/F117Q3
Цена: 17 645 руб.
Артикул: 1054/F63C1
Цена: 21 330 руб.
Артикул: 1054/F63C3
Цена: 22 180 руб.
Артикул: 1054/F63P3
Цена: 19 983 руб.
Артикул: 1054/F64A
Цена: 13 180 руб.
Артикул: 1054/F64B
Цена: 12 188 руб.
Артикул: 1054/F65B1
Цена: 19 771 руб.
Артикул: 1054/F65B3
Цена: 20 337 руб.
Артикул: 1054/F68A3
Цена: 24 022 руб.
Артикул: 1054/F69A3
Цена: 20 337 руб.
Артикул: 1054/F69P3
Цена: 18 779 руб.
Артикул: 1054/S3T
Цена: 31 959 руб.
Артикул: 1054/S5E
Цена: 39 399 руб.
Артикул: 1054/S5E/RUS
Цена: 45 494 руб.
Артикул: 1054/S5T
Цена: 37 770 руб.
Артикул: 1248/F117Q3
Цена: 19 983 руб.
Артикул: 1248/F63C3
Цена: 24 447 руб.
Артикул: 1248/F69A3
Цена: 22 534 руб.
Артикул: 1248/F69P3
Цена: 21 117 руб.
Артикул: 1252/F116Q3
Цена: 21 613 руб.
Артикул: 1252/F117Q3
Цена: 20 054 руб.
Артикул: 1252/F63C1
Цена: 23 739 руб.
Артикул: 1252/F63C3
Цена: 24 589 руб.
Артикул: 1252/F63P3
Цена: 22 251 руб.
Артикул: 1252/F64A
Цена: 15 519 руб.
Артикул: 1252/F65B1
Цена: 22 180 руб.
Артикул: 1252/F69A3
Цена: 22 747 руб.
Артикул: 1252/F69P3
Цена: 21 330 руб.
Артикул: 1252/S3T
Цена: 34 723 руб.
Артикул: 1252/S5E
Цена: 42 092 руб.
Артикул: 1252/S5E/RUS
Цена: 47 903 руб.
Артикул: 1252/S5T
Цена: 40 321 руб.
Артикул: 1344/F117Q3
Цена: 21 896 руб.
Артикул: 1344/F63C3
Цена: 26 361 руб.
Артикул: 1344/F69P3
Цена: 22 959 руб.
Артикул: 1344/S5E
Цена: 43 864 руб.
Артикул: 1354/F116Q3
Цена: 24 873 руб.
Артикул: 1354/F117Q3
Цена: 23 243 руб.
Артикул: 1354/F63C1
Цена: 26 928 руб.
Артикул: 1354/F63P3
Цена: 25 581 руб.
Артикул: 1354/F63S3
Цена: 27 778 руб.
Артикул: 1354/F64A
Цена: 18 920 руб.
Артикул: 1354/F65B1
Цена: 25 369 руб.
Артикул: 1354/F65B3
Цена: 24 660 руб.
Артикул: 1354/F69A3
Цена: 25 936 руб.
Артикул: 1354/F69P3
Цена: 23 243 руб.
Артикул: 1354/S3T
Цена: 37 770 руб.
Артикул: 1354/S5E
Цена: 45 281 руб.
Артикул: 1354/S5E/RUS
Цена: 50 029 руб.
Артикул: 1354/S5T
Цена: 43 509 руб.
Артикул: 1465/125S5E
Цена: 63 776 руб.
Артикул: 1465/F116Q3
Цена: 32 242 руб.
Артикул: 1465/F63C1
Цена: 35 927 руб.
Артикул: 1465/F63C3
Цена: 35 219 руб.
Артикул: 1465/F63P3
Цена: 32 880 руб.
Артикул: 1465/F64A
Цена: 26 361 руб.
Артикул: 1465/F74A3
Цена: 69 658 руб.
Артикул: 1465/S3T
Цена: 45 352 руб.
Артикул: 1465/S5E
Цена: 52 722 руб.
Артикул: 1465/S5E/RUS
Цена: 58 532 руб.
Артикул: 1465/S5T
Цена: 51 021 руб.
Артикул: 1665/125S5E
Цена: 62 217 руб.
Артикул: 1665/F116Q3
Цена: 35 644 руб.
Артикул: 1665/F63C1
Цена: 39 399 руб.
Артикул: 1665/F63C3
Цена: 38 620 руб.
Артикул: 1665/F63P3
Цена: 36 423 руб.
Артикул: 1665/F64A
Цена: 29 691 руб.
Артикул: 1665/F74A3
Цена: 73 130 руб.
Артикул: 1665/S3T
Цена: 48 753 руб.
Артикул: 1665/S5E
Цена: 56 123 руб.
Артикул: 1665/S5E/RUS
Цена: 61 934 руб.
Артикул: 1665/S5T
Цена: 54 351 руб.
Артикул: 1865/125S5E
Цена: 74 972 руб.
Артикул: 1865/125S5T
Цена: 73 626 руб.
Артикул: 1865/15S5E
Цена: 170 849 руб.
Артикул: 1865/F116Q3
Цена: 47 053 руб.
Артикул: 1865/F63C1
Цена: 50 667 руб.
Артикул: 1865/F63C3
Цена: 50 029 руб.
Артикул: 1865/F63P3
Цена: 47 832 руб.
Артикул: 1865/F74A3
Цена: 80 854 руб.
Артикул: 1865/S3T
Цена: 56 477 руб.
Артикул: 1865/S5E
Цена: 63 634 руб.
Артикул: 1865/S5E/RUS
Цена: 69 658 руб.
Артикул: 1865/S5T
Цена: 62 217 руб.
Артикул: 2162/125S5E
Цена: 84 184 руб.
Артикул: 2162/125S5E/RUS
Цена: 92 759 руб.
Артикул: 2162/125S5T
Цена: 82 059 руб.
Артикул: 2162/15S5E
Цена: 180 628 руб.
Артикул: 2162/15S5E/RUS
Цена: 185 163 руб.
Артикул: 2162/F64D
Цена: 70 225 руб.
Артикул: 2162/F74A3
Цена: 90 633 руб.
Артикул: 2162/S5E/RUS
Цена: 79 791 руб.
Артикул: 2472/125S5E
Цена: 111 041 руб.
Артикул: 2472/125S5E/RUS
Цена: 118 269 руб.
Артикул: 2472/125S5T
Цена: 109 766 руб.
Артикул: 2472/15S5E
Цена: 192 958 руб.
Артикул: 2472/15S5E/RUS
Цена: 197 493 руб.
Артикул: 2472/15S5T
Цена: 156 889 руб.
Артикул: 2472/2S5E
Цена: 194 375 руб.
Артикул: 2472/F64D
Цена: 82 696 руб.
Артикул: 2472/F74A3
Цена: 108 632 руб.
Артикул: 3072/15S5E
Цена: 238 381 руб.
Артикул: 3072/15S5E/RUS
Цена: 233 987 руб.
Артикул: 3072/2S5E
Цена: 238 239 руб.
Артикул: 3072/2S5E/RUS
Цена: 289 827 руб.
Артикул: 3072/F64D
Цена: 119 616 руб.
Артикул: 3072/F74A3
Цена: 148 244 руб.
Артикул: 3072/F77A3
Цена: 182 966 руб.
Артикул: 3672/15S5E
Цена: 258 010 руб.
Артикул: 3672/2S5E
Цена: 258 577 руб.
Артикул: 3672/2S5E/RUS
Цена: 310 093 руб.
Артикул: 3672/2S5EH
Цена: 451 535 руб.
Артикул: 3672/F64D
Цена: 147 890 руб.
Артикул: 3672/F74A3
Цена: 168 298 руб.
Артикул: 3672/F77A3
Цена: 203 091 руб.
Артикул: 4272/2S5EH
Цена: 522 113 руб.
Артикул: 4272/F112A3
Цена: 365 508 руб.
Артикул: 4272/F77A1
Цена: 272 182 руб.
Артикул: 4272/F77A3
Цена: 275 583 руб.
Артикул: 4872/2S5EH
Цена: 575 331 руб.
Артикул: 4872/F112A3
Цена: 375 216 руб.
Артикул: 4872/F77A3
Цена: 308 464 руб.
Артикул: 6367/2S5EH
Цена: 703 946 руб.
Артикул: 6367/3S5TH
Цена: По запросу
Артикул: 6386/3S5TH
Цена: По запросу
Артикул: 6386/F112A3
Цена: По запросу
Артикул: DUPLEX/0835/F73A
Цена: 41 100 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/F73A
Цена: 41 525 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5E
Цена: 86 665 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5ED
Цена: 69 658 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5ED/RUS
Цена: 77 665 руб.
Артикул: DUPLEX/1035/F73A
Цена: 41 029 руб.
Артикул: DUPLEX/1035/S5ED/RUS
Цена: 78 090 руб.
Артикул: DUPLEX/1044/F73A
Цена: 41 525 руб.
Артикул: DUPLEX/1044/S5ED
Цена: 70 437 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/F73A
Цена: 43 864 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5E
Цена: 89 003 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5ED
Цена: 71 571 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5ED/RUS
Цена: 79 791 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/F73A
Цена: 48 682 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5E
Цена: 93 255 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5ED
Цена: 78 374 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5ED/RUS
Цена: 87 019 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/F73A
Цена: 55 131 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5E
Цена: 99 349 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5ED
Цена: 83 759 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5ED/RUS
Цена: 91 908 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/F73A
Цена: 65 477 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5E
Цена: 111 608 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5ED
Цена: 96 302 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5ED/RUS
Цена: 104 451 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/F73A
Цена: 72 776 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5E
Цена: 122 237 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5ED
Цена: 103 105 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5ED/RUS
Цена: 111 254 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/F73A
Цена: 91 908 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/F88A
Цена: 155 330 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5E
Цена: 139 244 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5ED
Цена: 122 237 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5ED/RUS
Цена: 130 387 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/125S5E
Цена: 187 927 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/125S5E/RUS
Цена: 201 532 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/15S5E
Цена: 371 106 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/15S5E/RUS
Цена: 387 759 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/F88A
Цена: 173 825 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/S5E
Цена: 173 258 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/S5ED
Цена: 155 188 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/125S5E
Цена: 238 097 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/15S5E
Цена: 394 420 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/F88A
Цена: 201 178 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/15S5E
Цена: 465 069 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/15S5E/RUS
Цена: 482 005 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/2S5E
Цена: 545 569 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/F88A
Цена: 264 458 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/15S5E
Цена: 505 744 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/15S5E/RUS
Цена: 522 539 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/2S5E
Цена: 585 110 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/2S5E/RUS
Цена: 624 651 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/F88A
Цена: 314 062 руб.
Артикул: DUPLEX/4272/2S5EH
Цена: По запросу
Артикул: DUPLEX/4872/2S5EH
Цена: По запросу
Артикул: TRIPLEX/1665/S5E
Цена: 214 075 руб.
Артикул: TRIPLEX/1865/S5E
Цена: 248 231 руб.
Артикул: TRIPLEX/2162/15S5E
Цена: 600 629 руб.
Артикул: TRIPLEX/2472/15S5E
Цена: 659 799 руб.
Артикул: TRIPLEX/3072/15S5E
Цена: 775 871 руб.
Артикул: TRIPLEX/3672/2S5E
Цена: По запросу
Артикул: TWIN/0844/S5E
Цена: 102 750 руб.
Артикул: TWIN/1054/S5E
Цена: 106 577 руб.
Артикул: TWIN/1252/S5E
Цена: 116 710 руб.
Артикул: TWIN/1252/S5E/RUS
Цена: 127 340 руб.
Артикул: TWIN/1354/S5E
Цена: 120 041 руб.
Артикул: TWIN/1465/S5E
Цена: 130 457 руб.
Артикул: TWIN/1665/S5E
Цена: 141 795 руб.
Артикул: TWIN/1865/S5E
Цена: 157 314 руб.
Артикул: TWIN/2162/15S5E
Цена: 401 081 руб.
Артикул: TWIN/2472/125S5E
Цена: 259 994 руб.
Артикул: TWIN/2472/15S5E
Цена: 438 992 руб.
Артикул: TWIN/3072/15S5E
Цена: 497 949 руб.